OFF! Protection Plus Repelent w suchym aerozolu 100 ml

Zakupy spożywcze online

OFF! Protection Plus Repelent w suchym aerozolu 100 ml

11,12 zł
111,20 zł/L
Opis

opis produktu

OFF! Protection Plus suchy aerozol - repelent, który chroni przed komarami i kleszczami do 8 godzin.

przechowywanie

Termin ważności: 3 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

OFF! Protection Plus suchy aerozol Uwaga Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid 250 g/kg. Łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. W przypadku inhalacji wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji zgodne z lokalnymi przepisami. Nr pozwoleni: 4934/12.

płomień - Uwaga

wykrzyknik - Uwaga

kraj lub miejsce pochodzenia

UE

nazwa uregulowana prawnie

Repelent

nazwa marki lub dystrybutora

Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

pozostałe informacje

Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid 250 g/kg. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4934/12.

przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Wstrząsnąć przed użyciem. Trzymając produkt pionowo spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry z odległości 15-20 cm i rozsmarować rękami. Przedramię spryskiwać przez ok. 1 sekundę. Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami. Użyć ponownie w przypadku upływu czasu działania lub zanikania efektu ochronnego preparatu. Po użyciu umyć skórę wodą z mydłem. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu). Nie stosować częściej niż 2 razy dziennie oraz nie przekraczać zalecanej dawki. Nie nanosić na ręce dzieci. Zaniechać stosowania w przypadku wystąpienia podrażnienia, a skórę dokładnie umyć. Nie stosować na materiałach syntetycznych (z wyjątkiem nylonu) oraz skórzanych. Nie spryskiwać produktem mebli, zegarków, powierzchni plastikowych, malowanych i lakierowanych (również w samochodzie). Do użytku zewnętrznego.

adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny: SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel. +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej) www.scjohnson.com