MINOS PŁYN DO KAMIENIA POLER. 270ML

4,69 zł
17,37 zł/L
Opis

OPIS PRODUKTU

MINOS PŁYN DO KAMIENIA 270ml

aktywny płyn myjący

-czyści

-odświeża

-pielęgnuje

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Łatwopalna ciecz i opary. Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem