Kiwi Sneaker Cleaner Szampon do czyszczenia obuwia sportowego 75 ml

Zakupy spożywcze online

Kiwi Sneaker Cleaner Szampon do czyszczenia obuwia sportowego 75 ml

20,19 zł
269,20 zł/L
Opis

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Kiwi Sneaker Cleaner - szampon do czyszczenia obuwia sportowego Uwaga Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

wykrzyknik - Uwaga

kraj lub miejsce pochodzenia

Produkt UE

nazwa uregulowana prawnie

Szampon do czyszczenia obuwia sportowego

nazwa marki lub dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora) www.kiwicare.com www.scjohnson.com